ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO: CZWARTEK 20. 06. GODZ. 14.30 - POŻEGNANIE KLASY ÓSMEJ, PIĄTEK 21.06. GODZ. 8.00 APEL NA ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO W PRUSACH, GODZ. 9.00 - APEL NA ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO W KSIĘGINICACH WIELKICH. PORANNE KURSY AUTOBUSÓW SZKOLNYCH WEDŁUG OBOWIĄZUJĄCEGO ROZKŁADU. POWRÓD DOSTOSOWANY DO UROCZYSTOŚCI
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja Dostępności
Deklaracja Dostępności
Reset
Reset

Deklaracja Dostępności

WSTĘP

Szkoła Podstawowa w Prusach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej w Prusach

 

DATY PUBLIKACJI I AKTUALIZACJI

Data publikacji strony internetowej: 2018 rok

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 23.09.2020

 

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

W Szkole Podstawowej w Prusach dla strony https://www.prusy.edu.pl/ przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, z którego wynika, że strona internetowa https://www.prusy.edu.pl/ spełnia wymagania w 99,7%.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI I METODA OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Oświadczenie sporządzono dnia: 23.09.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

SKRÓTY KLAWIATUROWE

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest pani Beata Muszyńska, z którą można się skontaktować poprzez       adres e-mail sekretariat@prusy.edu.pl lub numer telefonu 71 3930469 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia               z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.      Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

www.rpo.gov.pl 

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Szkoła Podstawowa w Prusach mieści się na przy ul. Parkowej 1, 57-150 Prusy, gdzie uczą się dzieci z klas IV – VIII,  szkoła posiada drugi budynek znajdujący się we wsi Księginice Wielkie nr 32, w którym uczą się dzieci klas I – III.

Budynek w Prusach wyposażony jest w jedno wejście główne od ulicy Parkowej, gdzie znajduje się podjazd dla niepełnosprawnych oraz jedno dodatkowe od ulicy Pocztowej. Tam również mamy podjazd dla osób niepełnosprawnych. Istnieją jeszcze dwa wejścia do budynku od strony podwórka. Do jednego z nich prowadzą schodki, drugie wejście jest na tym samym poziomie co poziom podwórka. Na salę gimnastyczną z zewnątrz prowadzą dwa boczne wejścia, które otwierane są okazjonalnie, jedno z nich wyposażone jest w podjazd dla niepełnosprawnych. Sekretariat znajduje się na parterze w odległości 5m na prawo od wejścia głównego. Przed terenem Szkoły nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

W starej części budynku szkolnego w Prusach znajdują się 3 kondygnacje:

  1. Piwnica z kotłownią i warsztatem konserwatora, do której prowadzą schody, bez dostawania dla osób niepełnosprawnych.
  2. Parter z korytarzem, którym przechodzimy do nowej części szkoły oraz do schodów prowadzonych do  pomieszczeń księgowości i wyżej na strych. Do tej części budynku prowadzą schody łamane trójbiegowe.
  3. Piętro, na które prowadzą schody łamane dwubiegowe. Schody prowadzące na piętro budynku, do księgowości i na strych nie posiadają dostosowań dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Parter starej części połączony jest korytarzykiem z 2 kondygnacją nowej części. Nowa część obejmuje:

  1. Na parterze salę gimnastyczną z szatniami i zapleczem sanitarnym.
  2. Na piętrze dwie sale lekcyjne oraz pomieszczenia sanitarne, w tym toaletę dostosowaną dla potrzeb osoby niepełnosprawnej.

Nowa część budynku wyposażona jest w podjazd przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych, którym można się dostać na salę gimnastyczną.

W budynku znajdują się dwie składane rampy aluminiowe, które można zastosować       w razie konieczności.

Do budynku szkolnego w Księginicach Wielkich prowadzi jedno wejście główne oraz jedno dodatkowe wyposażone w podjazd dla niepełnosprawnych.  Istnieje jeszcze wejście od podwórka na salę gimnastyczną, które znajduje się na tym samym poziomie co poziom podwórka. Pokój nauczycielski znajduje się w odległości 5 m na lewo od wejścia głównego. Przed terenem Szkoły nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Budynek składa się z 4 kondygnacji:

  1. Piwnica z kotłownią i warsztatem konserwatora, do której prowadzą schody.
  2. Parter z korytarzem prowadzącym do nowej części budynku.
  3. Piętro, na które prowadzą schody zespolone rozbieżne trójbiegowe. Piętro korytarzem połączone jest z piętrem nowej części budynku.

Na 2 piętro budynku, na którym znajduje się mieszkanie i strych,  prowadzą schody łamane dwubiegowe.

W całym budynku nie ma schodów z dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Data dodania: 2021-01-07 23:07:34
Data edycji: 2021-01-07 23:09:04
Ilość wyświetleń: 2623

Tylko orły szybują nad graniami i nie lękają się przepaści, wichrów i burz. Musicie mieć w sobie coś z orłów! – serce orle i wzrok orli ku przyszłości. Musicie ducha hartować i wznosić, aby móc jak orły przelatywać nad graniami w przyszłość naszej Ojczyzny.

Kardynał Stefan Wyszyński
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej