Egzamin Ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy dla wszystkich uczniów klas ósmych – by ukończyć szkołę, trzeba do niego przystąpić. Egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. Jednak to w dużym stopniu od jego wyniku zależy to, czy dziecko zostanie przyjęte do wymarzonej szkoły średniej.

Kiedy odbędzie się egzamin?

Z czego zdaje się egzamin ósmoklasisty?

  • W latach 2019-2021 egzamin po ósmej klasie obejmuje trzy przedmioty obowiązkowe:
  • język polski
  • matematykę
  • język obcy nowożytny. Ósmoklasista może zdawać egzamin z następujących języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Może to być jednak wyłącznie język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć.

Jak przebiega egzamin ósmoklasisty?

Egzamin ósmoklasisty przeprowadzany jest przez trzy kolejne dni.

  • Pierwszego dnia odbywa się egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut (uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wymagający przedłużenia czasu i posiadający stosowne zaświadczenia będą go pisali maksymalnie przez 180 minut).
  • Drugiego dnia odbywa się egzamin z matematyki, który trwa 100 minut (maksymalnie 150 minut dla uczniów z zaświadczeniami).
  • Trzeciego dnia odbywa się egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut (maksymalnie 135 minut dla uczniów z zaświadczeniami). Od 2022 roku w tym dniu przeprowadzany będzie również egzamin z dodatkowego przedmiotu do wyboru, który także będzie trwał 90 minut.

Kiedy uczeń otrzymuje wyniki egzaminu ósmoklasisty?

Podobnie jak termin egzaminu, tak i termin ogłoszenia wyników ustalany jest przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Zgodnie z nim wyniki egzaminu przeprowadzonego w 2020 roku w terminie głównym ogłoszone zostaną 19 czerwca 2020 roku. Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu każdy ósmoklasista otrzyma natomiast w dniu zakończenia roku szkolnego. Na zaświadczeniu znajdą się dwa wyniki: procentowy (czyli odsetek punktów zdobytych z danego przedmiotu) oraz centylowy (czyli odsetek ósmoklasistów, którzy uzyskali wynik taki sam lub niższy).

Sposób przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty, ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz innych osiągnięć

Wszelkie dodatkowe pytania można kierować do doradcy zawodowego p. Agnieszki Bilskiej